کارت خرید

خدمات هاست

دویست مگابایت

200 مگابایت فضا

12 گیگ پهنای باند

addon domain = 1

مدیریت Directadmin

بک آپ گیری روزانه

سایر امکانات نامحدود

پانصد مگابایت

500 مگابایت فضا

30 گیگ پهنای باند

addon domain = 1

مدیریت Directadmin

بک آپ گیری روزانه

سایر امکانات نامحدود

هفتصد و پنجاه مگابایت

750 مگابایت فضا

50 گیگ پهنای باند

addon domain = 1

مدیریت Directadmin

بک آپ گیری روزانه

سایر امکانات نامحدود

یک گیگابایت

1 گیگابایت فضا

70 گیگ پهنای باند

addon domain = 2

مدیریت Directadmin

بک آپ گیری روزانه

سایر امکانات نامحدود

دو گیگابایت

2 گیگابایت فضا

120 گیگ پهنای باند

addon domain = 3

مدیریت Directadmin

بک آپ گیری روزانه

سایر امکانات نامحدود

چهار گیگابایت

4 گیگابایت فضا

200 گیگ پهنای باند

addon domain = 4

مدیریت Directadmin

بک آپ گیری روزانه

سایر امکانات نامحدود