هاست پرسرعت NVME
۵۰۰ مگابایت
100,000 تومان / سالیانه
  فضا ۵۰۰ مگابایت NVMe
  RAM 12 GB اشتراکی
  CPU Corei9
  ترافیک نامحدود
  حجم دیتابیس نامحدود
  دامنه اضافی ۵
  پارک دامنه ۵
  سایر امکانات نامحدود
پرطرفدارترین
۱ گیگابایت
150,000 تومان / سالیانه
  فضا ۱ گیگابایت NVMe
  RAM 12 GB اشتراکی
  CPU Corei9
  ترافیک نامحدود
  حجم دیتابیس نامحدود
  دامنه اضافی ۶
  پارک دامنه ۶
  سایر امکانات نامحدود
۲ گیگابایت
200,000 تومان / سالیانه
  فضا ۲ گیگابایت NVMe
  RAM 12 GB اشتراکی
  CPU Corei9
  ترافیک نامحدود
  حجم دیتابیس نامحدود
  دامنه اضافی ۱۰
  پارک دامنه ۱۰
  سایر امکانات نامحدود
۳ گیگابایت
250,000 تومان / سالیانه
  فضا ۳ گیگابایت NVMe
  RAM 12 GB اشتراکی
  CPU Corei9
  ترافیک نامحدود
  حجم دیتابیس نامحدود
  دامنه اضافی ۱۰
  پارک دامنه ۱۰
  سایر امکانات نامحدود
۴ گیگابایت
270,000 تومان / سالیانه
  فضا ۴ گیگابایت NVMe
  RAM 12 GB اشتراکی
  CPU Corei9
  ترافیک نامحدود
  حجم دیتابیس نامحدود
  دامنه اضافی ۱۰
  پارک دامنه ۱۰
  سایر امکانات نامحدود
۵ گیگابایت
300,000 تومان / سالیانه
  فضا ۵ گیگابایت NVMe
  RAM 12 GB اشتراکی
  CPU Corei9
  ترافیک نامحدود
  حجم دیتابیس نامحدود
  دامنه اضافی ۱۰
  پارک دامنه ۱۰
  سایر امکانات نامحدود